Przejdź do treści

Rada Parafialna

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

Przewodniczący: ks. Proboszcz Paweł Górski


Vice Przewodniczący:
 Marek Górski


Sekretarz:
 Katarzyna Kuk


Skarbnik:
 Sabina Ziaja


Sekcja I:
 WSPÓLNOTOWO-LITURGICZNA

 

Ks. Jerzy Ciećko

Andrzej Cetnarowski

Katarzyna Kuk

Mateusz Cetnarowski

 

Sekcja II: EKONOMICZNO-GOSPODARCZA

 

Ks. Proboszcz Paweł Górski

Stanisław Strzelec

Józef Trybus

Zdzisław Krzemiński

Zygmunt Labut

Krzysztof Miarecki

 

Sekcja III: WIZERUNKOWA PR

 

Ks. Michał Łukasik

Marek Górski

Adam Korzec

Joanna Laskoś

 

Sekcja IV: CHARYTATYWNA

 

Ks. Proboszcz Paweł Górski

Anna Górska

Michalina Cetnarowska

Sabina Ziaja

 

 

Skład Rady, zgodnie z Regulaminem Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej, tworzą trzy grupy członków:

  1. z urzędu (proboszcz, księża wikariusze, przedstawiciele osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej w parafii, czyli katechetów, organistów, kościelnych),
  2. z mianowania proboszcza (przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii),
  3. z wyboru parafian (spośród kandydatów zgłoszonych do wyborów, którymi powinny być osoby pełnoletnie, po przyjęciu sakramentu bierzmowania, znane z zasad życia zgodnego z etyką katolicką – liczba członków wybranych przez parafian wynosi od 6 do 12, o czym decyduje proboszcz, mając na uwadze aktualną sytuację parafii).

 

 

Idea powołania Parafialnych Rad Duszpasterskich wiąże się bezpośrednio z postulatami Soboru Watykańskiego II, w myśl których zaleca się duszpasterzom korzystanie z roztropnej rady świeckich i rozważanie przedsięwzięć, życzeń i pragnień przez nich przedstawianych. Status i funkcje PRD formułuje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 536: „§ 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej. § 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.

 

Rady nie są organami władzy, dlatego nie mogą podejmować decyzji. Mają jedynie głos doradczy, choć ich zadaniem jest aktywna pomoc w działalności duszpasterskiej księży i osób świeckich pracujących w parafii oraz realna troska o budowanie wspólnoty wszystkich jej mieszkańców. Jej członkowie mają możliwość i obowiązek rozpoznawania społecznej i duszpasterskiej sytuacji parafii i na tej podstawie planowania działalności duszpasterskiej, a następnie zabezpieczania realizacji podjętych planów. PRD powinna wspierać i koordynować działalność grup i jednostek zaangażowanych w pracę apostolską, modlitewną i charytatywną na terenie parafii, ale także ma obowiązki animowania wspólnot i stowarzyszeń do współdziałania w ramach dekanatu, diecezji, a także społeczności lokalnej (współpraca ze szkołami, instytucjami kulturalnymi, samorządowymi, firmami i zakładami pracy). Reprezentuje parafię w przestrzeni publicznej.

 

Od 21 kwietnia 2018 roku czyli od inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej Parafialna Rada Duszpasterska w Szymbarku jest również Parafialnym Zespołem Synodalnym.